Team Bezemer

Privacy policy

De persoon verantwoordelijk voor de behandeling van de verkregen gebruikersgegevens is TEAM BEZEMER, vosseschijnstraat, Kaai 140, 2030 Antwerpen

De door de gebruiker naar TEAM BEZEMER verzonden gebruikersgegevens worden door TEAM BEZEMER aangewend voor intern gebruik, de doeleinden vermeld op de betrokken site en commerciële doeleinden zoals rechtstreekse marketing. De gebruikersgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het personaliseren van publiciteit op de TEAM BEZEMER-site. Eveneens kunnen naar de gebruiker gerichte commerciële acties gestuurd worden op basis van de gebruikersgegevens.

De gebruiker aanvaardt dat de gebruikersgegevens aan derden kunnen worden medegedeeld in zoverre deze mededelingen in conformiteit zijn met de toepasselijke wetgeving, en de doelstelling zoals in vorige alinea vermeld.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van de gebruikersgegevens voor rechtstreekse marketing, door TEAM BEZEMER te contacteren : TEAM BEZEMER, , vosseschijnstraat, Kaai 140, 2030 Antwerpen

Het is voor ons van zeer groot belang dat TEAM BEZEMER u zo goed mogelijk informeert over de gevolgde politiek met betrekking tot de eerbiediging van uw privé leven, teneinde u ten volle te laten genieten van de voordelen van Internet en opdat u zeer goed op de hoogte zou zijn van de bescherming van uw privé leven.

Wij nodigen u uit om zeer aandachtig onderhavige gedragscode te lezen, die u zal toelaten beter te begrijpen welke de persoonsgegevens zijn welke verwerkt worden wanneer u Internet gebruikt, wat het nut is van de verwerkingen die door TEAM BEZEMER op uw gegevens verwezenlijkt worden, hoe u toegang kan hebben tot uw persoonsgegevens en hoe u ze kan wijzigen.

Deze politiek is volledig conform aan de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Deze wet integreert de principes van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die het niveau bepaalt van bescherming van de gegevens toepasbaar in heel Europa. De richtlijn zelf baseert zich op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarin het recht op het privéleven wordt gewaarborgd.

Wanneer u Internet gebruikt, maakt TEAM BEZEMER gebruik van bepaalde informatie afgeleid uit uw opzoekingen en uit de door u bezochte web pagina's om beter aan uw verwachtingen te beantwoorden. Wanneer u bijvoorbeeld aankopen verricht of deelneemt aan wedstrijden met betrekking tot een bepaald product, kan bepaalde informatie met betrekking tot deze aankopen of deze wedstrijden verwerkt worden door TEAM BEZEMER teneinde u aangepaste boodschappen (logos, banners, e-mail, enz.) te kunnen zenden.

Bepaalde gegevens worden enkel voor statistische doeleinden verzameld. Ze zijn volledig anoniem. De gegevens gehaald uit opiniepeilingen zijn er het typevoorbeeld van. Dankzij onze opiniepeilingen worden wij ingelicht over de mening van de gebruikers, en krijgt u eveneens een idee van de mening van de andere gebruikers.

Indien er een vergissing is geslopen in de informatie die u ons hebt meegedeeld, bent u vrij ze recht te zetten door TEAM BEZEMER te contacteren op volgend adres: Team Bezemer, vosseschijnstraat, Kaai 140, 2030 Antwerpen.

Bovendien nodigen wij u uit, in geval van verandering van uw gegevens (adreswijziging, wijziging van telefoonnummer, enz.) ze zonder uitstel bij te werken op hetzelfde adres.

De cookies zijn kleine bestanden in "text" formaat (.txt) welke automatisch geregistreerd worden op uw harde schijf, in het algemeen in het repertorium C:/windows/cookies. Deze bestanden mogen gezonden worden door elke beheerder van een website.

Het is voor een server altijd mogelijk het IP adres van de gebruiker te identificeren, maar dit IP adres, geleverd aan de gebruiker door zijn access provider, is dynamisch. Dit betekent dat het adres bij elke aansluiting van de gebruiker verwezenlijkt door tussenkomst van zijn modem verschilt. Het is dus in principe niet mogelijk na te gaan of een gebruiker een site reeds heeft bezocht.

Daarentegen is Team Bezemer, dankzij het gebruik van de cookies, in staat een verband te leggen tussen verschillende aansluitingen van een zelfde computer (en dus van een zelfde gebruiker in de meeste gevallen). De server gaat dus de voorstelling van de site en de banners kunnen aanpassen in functie van de bezoeken van een gebruiker. Zo zal u een inhoud hebben die meer aangepast is aan uw profiel, hetgeen u soms toelaat tijd te winnen of in elk geval om niet lastig gevallen te worden door informatie die u helemaal niet interesseert.

De cookies laten ons toe het aantal keren te berekenen waarop u onze sites bezoekt en de frequentie van uw bezoeken. Ze laten ons toe vlug en gemakkelijk te oordelen of een dienst die wij u aanbieden succes heeft of als hij integendeel moet weggelaten worden bij gebrek aan publiek. Onze bedoeling is eerst en vooral uw verwachtingen te anticiperen. Wij gebruiken de informatie geleverd door de cookies om beter de inhouden die op onze web pagina's ter uwer beschikking worden gesteld te verpersoonlijken.

De adverteerders die banners of andere boodschappen op onze web pagina's verspreiden gebruiken eveneens hun eigen cookies, voor dezelfde redenen van opvolging van de cliënteel/leden en uit dezelfde bezorgdheid aangepaste boodschappen aan te bieden.

Uw persoonlijke informatie is nuttig voor de creatie van een ledenbestand, hetgeen ons toelaat onze relaties met de leden te beheren.

Het nut uw persoonlijke informatie te vragen is om u een aangepaste dienst te kunnen leveren en een persoonlijke relatie met u te kunnen vestigen. U bent geen standaard abonnee meer en bijgevolg zijn wij in staat een bevoorrechte relatie met u te vestigen.

Wij nemen uw gegevens in een databank op, die regelmatig wordt bijgewerkt en die kan aangevuld worden met andere gegevens die u ons zou geven na u te hebben ingeschreven. Alle informatie over uw bezoek op een bepaalde site waarover wij beschikken, worden verzameld om u aangepaste (al dan niet publicitaire) boodschappen aan te bieden.

TEAM BEZEMER heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen de accidentele of niet toegelaten vernietiging, tegen het accidenteel verlies alsook tegen de wijziging, de toegang en elke andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard op de server in een specifiek bestand. Een back-up van dit bestand wordt regelmatig verwezenlijkt teneinde elke vergissing in de verwerking van gegevens te vermijden. TEAM BEZEMER doet al het mogelijke om de gegevens bij te werken, om onjuiste, onvolledige of niet belangrijke gegevens te wijzigen of weg te laten. Geen enkele niet toegelaten persoon kan toegang hebben tot het bestand dat de persoonsgegevens bevat. De enige personen binnen TEAM BEZEMER die tot het bestand toegang kunnen hebben, zijn de leden die de klantenbestanden beheren.

In de veronderstelling dat wij ertoe gebracht zouden worden bepaalde van jullie gerechtelijke gegevens, gegevens waaruit de etnische oorsprong blijkt, gegevens die betrekking hebben op de gezondheid, gegevens betreffende de godsdienst enz., te kennen, verbinden wij ons er toe om ze niet uit te baten of aan derden bekend te maken.